Hieronder leest u meer over de diverse aspecten. Onderaan elk alrtikel kunt u dan doorklikken naar de volgende of terug naar de vorige. Bij een artikel staan gerelateerde nieuwsberichten.

Van dieren is bekend dat zij door laagfrequent geluid worden verdreven. Nieuw wetenschappelijk onderzoek maakt nu ook duidelijk dat mensen ernstig ziek kunnen worden. Audioloog Jan De Laat bepleitte onlangs bij EenVandaag een norm van 10 keer de ashoogte als afstandsnorm. Ook het voorzorgsbeginsel verplicht de overheid tot voorzichtigheid.

lees verder

Hoge windmolens wekken veel stroom op. Het is zelfs mogelijk om met minder windmolens, méér stroom opwekken. De laatste jaren zijn er veel hoge windmolens bij gekomen. Dat heeft gezorgd voor sterke groei in het opgestelde vermogen aan windenergie in Nederland.

lees verder

Naarmate windturbines hoger worden, neemt hun capaciteitsbenutting (in vollasturen) toe. Vervanging van een 1 MW windturbine door een 4 MW exemplaar levert daarom niet 4x, maar circa 8x meer hernieuwbare elektriciteit op Dat is goed voor het klimaat. De norm is nu 200 meter en hoger. Op land kiest men veelal voor kleinere molens. In Amsterdam geldt een hoogtebeperking van 150 meter vanwege de radarinstallatie van Schiphol. Daardoor zijn er veel meer kleine turbines nodig. Deze zijn alleen niet rendabel zonder extra subsidies. Marktgewijs een tranendal.

lees verder

Het afgelopen jaar is er een felle discussie geweest over de kosten en baten van windturbines in stedelijk gebied. Windalarm bepleit het verplaatsen van de windambitie naar zee, terwijl de gemeente vasthoud aan de 17 turbines nabij bewoners en natuur. Het burgerberaad is bij uitstek de plek om hiervoor een oplossing te verzinnen.

lees verder

Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen. Terwijl volgens het voorzorgprincipe de overheid kan ingrijpen, ook als klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn.

lees verder

Bij laagstaande zon werpen de draaiende wieken een flikkerende slagschaduw over de omgeving. Dit wordt door veel mensen als zeer hinderlijk ervaren.

lees verder

Door de nadelige effecten voor bewoners dalen woningen met windmolens tot 150 meter en binnen 600 meter met tenminste 10 % in waarde. Tot 2 km is dat 2.5 %. Wanneer tienduizend woningbezitters in IJburg/Durgerdam -die gelokt zijn met rust en uitzicht- een vergoeding voor planschade willen, loopt dit in de honderden miljoenen.

lees verder

De windturbine technologie heeft zich de afgelopen decennia razendsnel ontwikkeld. Van kleinschalige molens bij boerderijen tot industriële installaties van meer dan 200 meter hoog. Ze maken lawaai, bewegen permanent, geven slagschaduw, zijn voorzien van rode knipperlichten bij nacht, en trekken alle verhoudingen uit het (stedelijk) landschap.

lees verder

In 2013 is er een landelijk energie akkoord gesloten met een wind-op-land ambitie. Dat leek toen een logische keuze want wind-op-zee was tot twee keer duurder. Inmiddels is wind-op-zee goedkoper dan wind-op-land.

lees verder

lees verder

lees verder

Doordat de kabinetten Rutte een marktbenadering hanteerden bij de subsidieregeling voor duurzame energie is de transistie volledig vastgelopen. Alle netbeheerders melden dat het elektriciteitsnetwerk vol is en het jaren duurt voordat nieuwe bedrijvenm windparken of zonnepanelen kunnen worden aangesloten.

lees verder

Vloeibaar gas dat ons warm houdt deze winter, is niet veel schoner dan steenkool

lees verder

Het energieplafond legt geen beperkingen op aan de prijzen die leveranciers vragen. Yanis Varoufakis legt uit hoe het in elkaar zit en hoe de energiemarkt is geconstrueerd en werkt.

lees verder

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik.

lees verder

Biomassacentrales stoten meer CO2 uit dan kolencentrales, blijkt uit onderzoek van adviesbureau DNV GL in opdracht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

lees verder

De Nederlandse lobby voor biomassa kent een lange historie. In deze video ziet u in 24 minuten het resultaat van weken research van Jeroen en MArloes Spaander (EDSP-ECO) naar de krochten van verwevenheid tussen bedrijfsleven, wetenschappers en bewindslieden. 

lees verder

Wij kunnen onze weg naar een schoner klimaat niet plaveien met houtverbranding. Daarbij is het niet de rol van de overheid om koste wat kost multinationals te ondersteunen

lees verder

Volgens deze video van het PBL uit 2014 duurt het minimaal 50 tot 100+ jaar voordat de CO-uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van een boom weer gecompenseerd is door de groei van een nieuwe boom terwijl in een uizending van Tegenlicht Urgenda duidelijk maakte dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze CO2-uitstoot volledig te stoppen. De betaalde pro-biomassalobby beweert dat de CO2 veel sneller wordt opgenomen maar het PBL erkend in de video dat dit onzin is.

lees verder

Groen is essentieel in de stad, die anders niet meer zou zijn dan een stenen klomp. Het groen geeft de stenen een mensellijke laag. Mensen zijn van oudher gewend in de natuur te leven, niet in een stad. Een stad zonder groen zou een dode stad zijn. Bureaucraten snappen dat vaak niet en de waarde van groen komt niet voor in de excel sheets waarmee de haalbaarheid van bouwprojectem wordt berekend.

lees verder

Windturbines leiden volgens het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester) voor steeds meer mensen tot ‘landschapspijn’. “Het landschap is voor de mensen die erin wonen, werken en recreëren een belangrijke basis voor zelfherkenning en identiteit.

lees verder

Amsterdam heeft een lange traditie in ruimtelijke ordening. Stedelijke uitbreidingen zoals IJburg worden zorgvuldig met afweging van alle belangen tot stand gebracht. Op elk detail wordt gelet. Groene buitengebieden zoals het Buiten-IJ, Waterland en Amstelland zijn daardoor nog intact.

lees verder

Nog te vullen

lees verder

lees verder

Waar het debat over biomassa en energie levendig is, is er relatief weinig aandacht voor de natuur als middel om CO2 te verminderen. In beginsel kan men stellen dat de natuur beter is in het reguleren van de wereldwijde koolstof-balans dan de mens dat kan. Afgelopen 10.000 jaar was de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer vrij constant, ten tijde van de industriële revolutie nam de hoeveelheid juist enorm toe.

lees verder

Dat burgers, natuur- en landbouworganisaties zich minder gehoord voelen in voorstellen voor de groei van datacenters en de digitale infrastructuur is niet zo vreemd. De Ruimtelijke Strategie Datacenters komt uit het samenwerkingsverband Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) dat bestaat uit drie ministeries, vijf grote steden, vijf provincies en het bedrijfsleven. Burgers, boeren of natuurorganisaties zitten niet aan tafel.

lees verder

Nederland kent een openbaar netwerk van meetpunten. Hierboven ziet u de actuele waarden van meetpunten in de IJmond en Wijk aan Zee. Daarnaast is er meetapparatuur geplaatst door Tata en de Provincie. Deze gegevens zijn niet realtime inzichtelijk. Bewoners bepleiten volledige transparantie en 24-7 meting bij de schoorstenen van Tata.

lees verder

Onze longen zijn gebouwd om schone lucht in te ademen. Er zijn geen filters die de verontreiniging eruit filteren. Fijnstof, stikstofoxiden, virussen komen via de longblaasjes in de bloedbaan en kunnen zo hersenen en organen bereiken.

lees verder

Vergunninghouders hebben de wettelijke plicht om hun uitstoot te meten en te registreren. HIermee kan het bevoegd gezag beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden van de vergunning.

lees verder

De koepel van woningbouwverenigen en een aantal warmtebedrijven maakten afspraken om huurwoningen af te koppelen van het aardgasnet en aan te sluiten op warmtenetten. Dit is een technische keuze die politiek is aangestuurd. Het afkoppelen van woningen van het aardgasnet is iet anders als het beperken van de CO2 uitstoot op de meest efficiënte wijze. Maar het is wel een verdienmodel voor warmtebedrijven, waarbij de huurder de rekening betaald.

lees verder

Hier de uitleg van Eva Rovers over de nut en noodzaak van Burgerberaden. De gemeente Amsterdam pakte de handschoen op en startte een burgerberaad. Dit betreft een willekeurige selectie van 100 burgers die door de gemeente wordt begeleid. Zij mogen -binnen de kaders van eerder vastgesteld beleid- met voorstellen komen om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen (55% reductie).

Voorwaarden die het College stelt:

lees verder